ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

ประกาศ-รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ

ประกาศ-รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ

ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลฯ

ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลฯ

ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2564

1.ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่

2.รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3 ปีงบประมาณ

ประกาศ-รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศ-รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประชาสัมพันธ์ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่

 

ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาหนองไผ่

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - พฤศจิกายน 2563 และตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564 เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ขอเชิญชวนที่มีอายุครบ 60 ปี

บริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2565 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อน

วันที่ 2 กันยายน 2505)   ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

     1) มีสัญชาติไทย

     2) มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ตามทะเบียนบ้าน

     3) ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์แล้ว ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน

     4) ผู้สูงอายุที่จะมีอายุ ครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งนับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนา

เข้ามาอยู่ในพื้นที่ เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ แต่ยังไม่ได้ยื่นลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

     5) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่

(ก) ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

(ข) ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ค) ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ

บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ไม่รวมถึง ผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 หรือผู้ที่ได้รับสวัสดิการอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี

      ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563 - พฤศจิกายน 2563 และตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564 ด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. เพื่อที่จะได้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ

      โดยมีหลักฐานประกอบคำขอลงทะเบียนดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์   ประเภทออมทรัพย์ สาขาไพรขลา 

4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแจ้งลงทะเบียนแทนพร้อมแนบเอกสารบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน ทั้งผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจมาด้วย) อย่างละ 1 ฉบับ

ยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียน ได้ที่ ที่เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ งานสวัสดิการชุมชนและพัฒนาชุมชน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 044-558937

ข่าว-จัดซื้อจัดจ้าง

-สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างภายในเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 2 โครงการ

-สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างภายในเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 3 โครงการ
-ประกาศ สอบราคาจ้างเหมา 3 โครงการ
โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Cape Seal
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านแคน
-โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สำนักงานเทศบาลตำบลนาหนองไผ่
- โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 15 บ้านโนนตาด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านขวางโค้ง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านยางบ่อภิรมย์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านบ่อแก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

แนะนำผู้บริหาร

  

 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บเรา

373908
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
102
295
914
370612
914
9746
373908

Your IP: 18.206.76.226
Server Time: 2021-08-04 13:05:18

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระบบอัตรากำลัง อปท.kpiศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ. การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด

Like แฟนเพจ เทศบาลตำบลนาหนองไผ่